"I never did a day's work in my life. It was all fun."  Thomas A. Edison